Bakalářskou práci vypracovávají studenti vysokých škol na závěr svého studia některého z bakalářských oborů. V rámci svého studia studenti vypracovávají mnohé seminární a jiné práce, a i absolvují předměty, které jsou zaměřeny na vysvětlení odborných stylů, citování, parafrázování a formáty literatury. Všechny tyto znalosti a zkušenosti poté zužitkují ve své bakalářské práci, která je závěrečnou prací jejich tříletého bakalářského studia.

Podoba bakalářské práce

Student si volí téma, které mu je blízké a zajímá ho. Je také možnost získat téma od jednoho z pedagogů v rámci fakulty, kde se student vzdělává. Pedagog, který dané téma vytvořil se poté stává vedoucím práce studenta, který si jej vybral. Pokud si student volí téma sám, musí si najít vedoucího práce, který s jeho tématem bude souhlasit a je schopen studentovi v rámci daného tématu poskytnout odborné vedení.

Požadavky bakalářské práce

Každý student musí dodržovat požadavky na závěrečnou bakalářskou práci, které jsou obvykle stanoveny děkanem příslušné fakulty. Existuje však obecný rámec, který si zde nyní uvedeme.

Formátování bakalářské práce

Jednou z věcí, na kterou student musí při psaní bakalářské práce myslet je formátování. Práce musí být ve formátu A4 při rozložení na výšku. Obvykle se okraje stránky stanovují následovně: horní a dolní okraj je 2,5cm, pravý okraj 2cm a levý okraj 3,5cm. Takto to bývá stanoveno hlavně z důvodu následné vazby práce, ale také protože vedoucí či oponenti si často při kontrole práce dělají poznámky k danému textu, potřebují na ně tedy místo. Styl písma závěrečné práce obvykle bývá Times New Roman při velikosti 12 bodů a řádkování 1,5cm. Text se zarovnává do bloku. Bakalářská práce musí být řádně číslována. Obvykle se čísluje od titulní strany, tedy první strany práce, pokud nepočítáme přední desky vazby. Nicméně se na těchto stranách čísla ještě neuvádějí. Číslo stránky se uvádí až od části „Úvod“. Tato část tedy mnohdy začíná prvním viditelným číslem stránky, a to obvykle číslem 7. Samozřejmě záleží na tom, co je požadováno děkanem, aby taková práce obsahovala. Běžně se bakalářská práce dělí na několik částí jako je titulní strana, prohlášení, poděkování, obsah, úvod, text práce – ten je rozdělen na část teoretickou a praktickou, dále závěr a seznamy (obrázky, tabulky, přílohy, použité zdroje).

Odevzdání a obhajoba

Bakalářská práce se běžně odevzdává ve dvou podobách – elektronické skrze systém dané univerzity a tištěné, což je běžně vazba v tvrdých deskách. Po odevzdání závěrečné práce je tato práce zkoumána, zda obsahuje všechny oficiální požadavky. Když je vše v pořádku, práce je hodnocena oponentem. Následně student přistupuje k obhajobě, kdy jsou mu pokládány doplňující otázky k práci tříčlennou komisí. Pokud student práci obhájí a splní závěrečné zkoušky, je mu udělen bakalářský titul.